HABITATGE COOPERATIU

L’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús és un model de vivenda que s’emmarca al marge del mercat immobiliari habitual de compravenda o lloguer, així doncs és una alternativa per l’accés a l’habitatge sense ser propietàries ni arrendadores.

Aquesta modalitat permet el dret d’ús de l’habitatge durant un període de temps determinat, que en el cas de la Xarxaire és de 75 anys, prorrogable 15 anys més.

La cooperativa és la propietària de l’edifici i té un dret de superfície per a l’ocupació del sòl pel qual paga un cànon anual a la propietat, que en aquest cas és L’Ajuntament de Barcelona. Per tant, la cooperativa és la responsable de la construcció i del funcionament i gestió de la comunitat.

Totes les sòcies i socis paguen una quota en funció de la seva tipologia, però les sòcies i socis en dret d’ús han de fer a una aportació inicial per tal de duu a terme a la construcció de l’edifici.

Aquest model no només potencia una alternativa al mercat lliure de l’habitatge, sinó que incentiva les construccions ambientalment sostenibles i promou la vida comunitària.